След 1 юли 2011г. при сделки за покупка на имоти над 10 хил. лева плащанията ще стават по сметка на нотариуса или по сметка в избрана банка.

 

При сделки с имоти след 1 юли плащанията се извършват само по банков път.

Плащания при извършени от нотариус възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти и които са в общ размер над 10 хил. лева, се извършват по специална сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните по сделката банка, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката, прие парламентът.

Промените задължават още, при възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство да декларират, че сумата посочена в извършения акт, е действително уговореното плащане по сделката.

През февруари 2011г. Народното събрание прие плащанията в размер над 15 хил. лв. да се извършват само чрез преводи или внасяне по платежна сметка. 

www.vesti.bg