Какво е означението СМф

СМф е абривиатура на смесена много-функционална зона.

Оцветена на картата със светло керемиден цвят

Предимно за комплексните центрове по главните градски булеварди

Мин. 25 % от озеленената площ е с висока дървесна растителност.

Плътноста на застрояване е максимум 60% от площа на парцела.

Кинт. 3.5.Това е коефициент за интензивност.Равнява се на отношението на разгънатата строителна площ.РЗП към Площа на парцела.

Минимално озеленяване е минимум 40%

 На базата на тези норми ще бъде изработен ПУП.Така се нарича подробния устройствен план. В приетия  ПУП се очертават силуета и външния контур на бъдещата сграда заедно с отстоянията от крайните граници на парцела.На базата на одобрен ПУП се дава виза за проектиране на сградата.