Какво е означението Пс

 

           

Смесена производствена зона

 

 

 

Оцветена на картата със светло-виолетов цвят

 

За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се само производства с хигиеннозащитна зона до 100 метра. Не се допускат производства с вредни отделяния, като: предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове, асфалтови бази и други подобни обекти; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Мин. 10 % от УПИ е с висока дървесна растителност.

 

Плътноста на застрояване е максимум 55% от площа на парцела.

 

Кинт. 1.5 Това е коефициент за интензивност. Равнява се на отношението на разгънатата строителна площ.РЗП към Площа на парцела.

 

Минимално озеленяване е минимум 30%

 

 На базата на тези норми ще бъде изработен ПУП.Така се нарича подробния устройствен план. В приетия  ПУП се очертават силуета и външния контур на бъдещата сграда заедно с отстоянията от крайните граници на парцела.На базата на одобрен ПУП се дава виза за проектиране на сградата