Какво е означението Пмс

Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги

Оцветена на картата със розово-лилав цвят

За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само производства без хигиеннозащитна зона. Не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази. Мин. 20 % от УПИ е с висока дървесна растителност.

Плътноста на застрояване е максимум 50% от площа на парцела.

Кинт. 1.5 Това е коефициент за интензивност. Равнява се на отношението на разгънатата строителна площ.РЗП към Площа на парцела.

Минимално озеленяване е минимум 35%

 На базата на тези норми ще бъде изработен ПУП.Така се нарича подробния устройствен план. В приетия  ПУП се очертават силуета и външния контур на бъдещата сграда заедно с отстоянията от крайните граници на парцела.На базата на одобрен ПУП се дава виза за проектиране на сградата