Някои термини в кредитирането

15.12.2014 г.

EURIBOR (Euro Denominated Interbank Offered Rate) Междубанковия лихвен процент, определян 

от лихвите, по които банките в Еврозоната си заемат средства.Изчислява се от Европейската
банкова федерация в Брюксел, Белгия, която представлява интересите на 3000 кредитни
институции в страните-членки на Евросъюза, а също и на Исландия, Норвегия и Швейцария.
Обявява се ежедневно в 11.00 часа централно-европейско време и показва базовата лихва на
междубанковия паричен пазар в еврозоната за депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца.Въведен
е 1999 г. с въвеждането на единната валута в Евросъюза.
SOFIBOR (Sofia Interbank Offered Rate) се изготвят съгласно договор между Асоциацията на
банките в България (АББ), Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка
(БНБ) и представлява фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове,
предлагани на българския междубанков пазар.
Какво представляват жилищните кредити?
Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти-физически лица, обичайно срещу
обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани и с други обезпечения,
като тези кредити са предназначени за финансиране на строеж на жилище, покупка на
жилище, подобрения или ремонт в него. При този вид кредити банката следи за целевото
използване на предоставените средства.
Какво представляват потребителските кредити?
Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за
финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските
кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може
да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от
обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно са по-високи, в сравнение с
лихвите по ипотечните и жилищните кредити. Потребителските кредити се регулират основно
от Закона за потребителския кредит, който е в сила от 1 октомври 2006г.
По какво се различават ипотечните кредити от жилищните и потребителските?
Ипотечните кредити са всички кредити, които са обезпечени с ипотека на недвижим имот. Те
могат да бъдат жилищни или потребителски, като техният срок обикновено е по-дълъг от този
по потребителските кредити, а лихвеният процент е по-нисък от този по потребителските,
поради по-голямата сигурност на обезпечението. При ипотечните кредити, за разлика от
потребителските, които не са обезпечени с ипотека на недвижим имот, има и допълнителни
разходи за клиента, свързани с оценка на предлагания за обезпечение имот, за учредяване на
ипотеката и други.Кои лихвени проценти са плаващи и кои фиксирани?
Плаващите лихвени проценти се променят през време на срока на кредита и обикновено
представляват комбинация от базов лихвен процент и надбавка. Надбавката е фиксирана
величина, а базовият лихвен процент може да представлява индекс, като например ОЛП,
EURIBOR, LIBOR, или друг, определен от самата банка. Плаващите лихвени проценти
обикновено се прилагат по кредити с по-дълъг срок.
Фиксираните лихвени проценти са договорени между банката и клиента лихвени проценти по
депозити или кредити /например 5%/, които не променят своята стойност за договорен
период.
Какво представлявя ОЛП?
ОЛП е основният лихвен процент, който се определя и обявява от Българската народна банка
/БНБ/, като е в сила от първия ден на всеки календарен месец. В последните години основният
лихвен процент представлява средноаритметичната величина от стойностите на индекса
ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец, който се нарича базисен период.
Какво представлява годишният процент на разходите /ГПР/?
Годишният процент на разходите – ГПР, се изисква да бъде изчислен и обявен пред клиента
при договаряне на потребителски кредит на стойност до 40 000 лв. Неговото изчисляване е
регламентирано в Закона за потребителския кредит, в сила от 1 октомври 2006г. ГПР
представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от
сумата на предоставения кредит. ГПР е ефективен годишен лихвен процент и той е по-висок, в
сравнение с обявявания от банка годишен лихвен процент, тъй като при неговото изчисляване
се включва, освен годишната лихва по кредита, и другите разходи, които са за сметка на
клиента, във връзка с отпускането на кредита, а именно – такса за разглеждане на документи,
такси за отпускане и управление на кредита и други. ГПР дава възможност на клиента да
сравнява цената на потребителски кредити, отпускани от различни банки при еднакви условия
по отношение на сумата, срока и начина на погасяване.
Какво представляват индексите СОФИБОР и СОФИБИД?
Индексите СОФИБИД и СОФИБОР са справочни индекси и представляват фиксинг на
котировките на необезпечени депозити в левове, предлагани на българския междубанков
паричен пазар от представителна група от банки за набор от срочности. Котировките се
подават всеки ден до 11ч. в БНБ. Индексът СОФИБОР е средна величина на котировките
„продава”, а индексът СОФИБИД – средна величина на котировките "купува".
Какво означава LIBOR?LIBOR е съкращение от London Interbank Offered Rate и представлява усреднен лихвен процент,
отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми на лондонския
междубанков паричен пазар. LIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне
лихвата при различни банкови операции.
Какво означава EURIBOR?
EURIBOR е съкращение от Euro Interbank Offered Rate и представлява средното лихвено
равнище, при което представителна група банки в Еврозоната /държавите от Европейския
съюз, в които евро е национална валута/ си предоставят срочни депозити в евро. EURIBOR се
използва като референтен /базов/ индекс за определяне на лихвата при различни банкови
операции.
Какво означава "главница" на кредит или депозит?
Главница по депозит или по кредит означава сумата, която клиентът влага като депозит в
банката по разплащателна сметка, депозит или влог, или договорената/усвоявоената сума по
кредит. Дължимата от клиента лихва по кредита или сумата, която получава като лихва по
депозит или влог, зависи от размера на главницата и се изчислява на тази база.
Какво включва месечната вноска, която клиентът дължи по кредит?
Месечната вноска по кредита е сумата, която клиентът дължи по договор за кредит и трябва да
се превежда по сметка в банката или да внася на каса до/на определена дата всеки месец.
Месечната вноска включва обичайно погашение на част от главницата по кредита и лихвено
плащане, като може да бъде договорена и друга схема с банката, която да се използва за
изготвянето на погасителен план.
Какво представлява погасителния план по кредита?
Погасителният план съдържа сумите на дължимите вноски по кредита и датите, на които те
трябва да бъдат внесени в банката.
Какво означава падеж на кредита?
Падеж на кредита означава датата, на която кредитът е окончателно издължен от клиента на
банката. Обикновено това е датата, на която клиентът прави последната погасителна вноска,
съобразно погасителния план по кредита.Какво оскъпява кредита за клиента?
Освен лихвата, клиентите на банката заплащат и други разходи по кредита, които най-често са
под формата на различни такси и комисиони, а именно – такса за разглеждане на документи,
такси, свързани с обезпечението /за оценка, изготвяне на ипотека, нотариални такси за
вписване, или заличаване на ипотека или залог/, такси за отпускане и управление на кредита,
такса за ангажимент, дължима при овърдрафт и кредитни линии, обезщетение за предсрочно
погасяване на кредита, такса за предоговаряне условията по кредита, застрахователни премии,
свързани с отпускането на кредита и др. За да прецени пълната тежест на кредита, клиентът
трябва да получи информация не само за лихвения процент или ГПР, но и за всички други
разходи, свързани с отпускането, обслужването и погасяването на кредита.
Какво представлява кредитния рейтинг на кредитополучателя?
Кредитният рейтинг на кредитополучателя представлява оценка за неговата
кредитоспособност, т.е. възможността му да обслужва задълженията си точно и навреме, като
се отчитат различни фактори. Голямо значение за определяне на кредитоспособността на
гражданите и домакинствата имат техните нетни финансови активи.
Какво представляват нетните финансови активи?
Нетните финансови активи представляват разликата между финансовите активи и финансовите
пасиви на гражданите и домакинствата. Финансовите активи на гражданите и домакинствата
обхващат притежаваните от тях парични средства, депозити, ценни книжа, дялове в
инвестиционни фондове, вноски към фондовете за допълнително задължително и
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, застраховки и други. Финансовите пасиви
на гражданите и домакинствата включват получените от тях кредити – овърдрафт, жилищни,
потребителски, ипотечни и други кредити, финансов лизинг, кредити по кредитни карти и
други кредити /заеми/, получени от банкови и небанкови финансови институции.